Centralny Ośrodek Przetwarzania Informacji

KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Centralny Ośrodek Przetwarzania Informacji

Kierownictwo:


Piotr Pawłowski - Dyrektor Oddziału 
Mirosław Jesionka - Dyrektor ds. Produktów i Relacji z Klientami
 Centralny Ośrodek Przetwarzania Informacji jest Oddziałem KGHM Polska Miedź S.A. powstałym w kwietniu 2001 roku. Pełni funkcję centrum usług współdzielonych z zakresu teleinformatyki dla Grupy Kapitałowej KGHM

Oddział COPI świadczy swoje usługi w oparciu o zawierane z podmiotami Grupy Kapitałowej umowy, zawierające katalog usług, który określa ich parametry jakościowe, techniczne oraz ceny.
Oferowane przez COPI usługi stanowią kompletne rozwiązania w danym zakresie. Zawierają wszystkie elementy niezbędne do korzystania z usługi, zwalniając tym samym klientów z konieczności posiadania jakichkolwiek zasobów w tym zakresie. Usługi zawierają sprzęt, oprogramowanie, wdrożenie, obsługę serwisową i utrzymanie a także rozwój zgodnie z ze zgłaszanymi przez klienta biznesowego potrzebami.

Portfolio usług Oddziału COPI pokrywa szerokie spektrum potrzeb klientów biznesowych w zakresie teleinformatyki. Składają się na nie następujące grupy usług:
 

  1. Udostępnianie podstawowych systemów biznesowych wspierających obsługę procesów finansowo-księgowych, produkcyjnych, logistycznych i innych.
  2. Udostępnianie systemów poczty i pracy grupowej wspierającego procesy obiegu i archiwizacji dokumentów.
  3. Udostępnianie specjalistycznego oprogramowania narzędziowego wspierającego wyspecjalizowane funkcje inżynierskie, analityczne i inne.
  4. Udostępnianie wyposażenia stanowisk pracy, na które składa się udostępnianie stacji roboczych, laptopów, drukarek, skanerów, ploterów, peryferii i innych.
  5. Udostępnianie usług sieciowych i telekomunikacyjnych w zakresie udostępniania sieci LAN/WAN, internetu, telefonii stacjonarnej i komórkowej, łączności dyspozytorskiej i innych.
  6. Usługi zabezpieczenia technicznego w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego, systemów kontroli dostępu i systemów telewizji przemysłowej.


Liczba usług świadczonych aktualnie przez Oddział COPI zbliża się do 200 i jest rozwijana oraz modyfikowana zgodnie z oczekiwaniami klientów biznesowych.
Zgodnie z zawartymi z klientami biznesowymi umowami opisy i ceny usług zawarte są w Katalogu Usług, na bazie którego mają oni pełną swobodę w zakresie ich zamawiania.
Po stronie klienta biznesowego nastąpiło również osadzenie sposobu zmian i tworzenia nowych usług, poprzez przypisanie Właścicielom Obszarów Informacyjnych, odpowiedzialności za definiowanie wymagań i zatwierdzanie kierunków rozwoju poszczególnych usług teleinformatycznych. Konstrukcja taka pozwala z jednej strony na maksymalne dopasowanie usług do potrzeb klientów biznesowych, a z drugiej - na ich standaryzację i doskonalenie. Efektem jest jak najlepsze wspieranie organizacji przy jednoczesnym zachowaniu niskiego kosztu jednostkowego usług oraz wysokiego poziomu jakości i bezpieczeństwa stosowanych rozwiązań.
Dodatkowo, ponieważ klient biznesowy sam decyduje o wolumenie zamówień, ma możliwość dostosowywać ilości zamawianych usług do zmieniających się potrzeb. Teleinformatyczne Centrum Usług Współdzielonych, zarządzając całością zasobów dla spółki i Grupy Kapitałowej, może optymalizować ich wielkość znacznie efektywniej niż w przypadku indywidualnego zarządzania nimi przez poszczególnych klientów biznesowych.

Dzięki znajomości cen jednostkowych świadczonych usług klient biznesowy może porównywać ich wysokość z ofertami dostawców zewnętrznych, co pozwala na stałe kontrolowanie efektywności kosztowej Teleinformatycznego Centrum Usług Współdzielonych.

 

 

 
 

 

  na górę

Notowania

2015-01-26
KGHM105,80 PLN
WIG202307,29
Ag1597,00 USc/troz
2015-01-26
Cu5490,00 USD/t
Cu 3M5450,00 USD/t