Informacje dla wnioskodawcy

 
Informacje dla instytucji

Instytucja ubiegająca się o przyznanie darowizny pieniężnej powinna skierować do biura Fundacji Polska Miedź wypełniony wniosek (formularz), zawierający szczegółowe dane o przeprowadzanym projekcie.

Wnioski do pobrania tutaj:

pdf.gif Wniosek o udzielenie darowizny (PDF)

page_word.gif Wniosek o udzielenie darowizny (DOC)

 

Do wniosku należy dołączyć:


1. szczegółowy opis projektu;
2. szczegółowy budżet projektu;
3. statut organizacji bądź inny dokument określający zasady działalności podmiotu wnioskującego;
4. kserokopię aktualnego wypisu z właściwego rejestru sądowego lub innego dokumentu potwierdzającego zarejestrowanie działalności.

 

Informacje dla osób indywidualnych

 

Osoba indywidualna ubiegająca się o przyznanie darowizny pieniężnej powinna skierować do biura Fundacji Polska Miedź odręcznie podpisane podanie opisujące sytuację zdrowotną i materialną wraz z uzasadnieniem konieczności ubiegania się o przyznanie darowizny.

Do podania należy dołączyć:

1. dokumenty potwierdzające sytuację materialną i zdrowotną opisaną w podaniu - w przypadku ubiegania się o przyznanie darowizny z przeznaczeniem na dofinansowanie konkretnego zadania (tj. kosztów turnusu rehabilitacyjnego, zakupu specjalistycznych leków, aparatów słuchowych, specjalistycznych wózków inwalidzkich, pomp insulinowych, sprzętu rehabilitacyjnego, likwidacji barier architektonicznych itp.);
2. szczegółowy kosztorys przedsięwzięcia (np. fakturę pro forma);     

3. kserokopię decyzji o przyznaniu/odmowie dofinansowania ze środków PCPR/PFRON bądź innych fundacji/instytucji;

Prosimy o dołączenie do podania klauzuli dotyczącej wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Fundację Polska Miedź.

Klauzula do pobrania tutaj:

 doc.gif Klauzula (DOC)

 doc.gif Informacje dla osób fizycznych

 

 

Regulamin przyznawania dotacji przez Fundację Polska Miedź

Dotacją, w rozumieniu niniejszego Regulaminu, jest świadczenie pieniężne przyznawane i przekazywane przez Fundację osobom prawnym lub fizycznym.

Dotacje są przyznawane i przekazywane w złotych polskich w wysokości brutto. Opłaty, koszty i podatki związane z przyznaniem i przekazaniem dotacji obciążają osobę ubiegającą się o dotację.

Osoba ubiegająca się o dotację składa do Fundacji pisemny wniosek na druku formularza. Złożenie takiego wniosku jest równoznaczne w skutkach prawnych z akceptacją warunków i postanowień niniejszego Regulaminu.

Zarząd Fundacji rozpatruje wniosek, o którym mowa w punkcie 3, i podejmuje uchwałę o przyznaniu i przekazaniu dotacji lub odmowie przyznania dotacji. Zarząd Fundacji nie ma obowiązku uzasadniania podjętej uchwały.

Dotacja jest przyznawana i przekazywana na podstawie uchwały Zarządu Fundacji, na warunkach i zasadach oraz na cele określone w umowie zawartej pomiędzy Fundacją a osobą ubiegającą się o dotację.

Projekty realizowane w ramach przekazanej dotacji podlegają merytorycznej i finansowej kontroli ze strony Fundacji.

 

Zasady udzielania darowizn 

Szczegółowe zasady przyznawania darowizn określa „Regulamin przyznawania dotacji przez Fundację Polska Miedź", który został zatwierdzony Uchwałą Nr 001/FPM/2003 przez Zarząd Fundacji na posiedzeniu  23 kwietnia 2003 r. Warunkiem otrzymania darowizny przez podmiot ubiegający się, jest wypełnienie i złożenie w biurze Fundacji formularza „Wniosku o udzielenie darowizny", który został zatwierdzony Uchwałą nr 001/FPM/2003 przez Zarząd Fundacji na posiedzeniu 23 kwietnia 2003 r., a następnie zmodyfikowany: Uchwałą 005/FPM/2003 Zarządu Fundacji Polska Miedź z 14 lipca 2003 r. oraz Uchwałą 018(026)/FPM/2004 Zarządu Fundacji Polska Miedź z 15 grudnia 2004 r. w sprawie zmian w formularzu „Wniosek o udzielenie darowizny" dla Fundacji Polska Miedź.

Fundacja Polska Miedź udziela darowizn na podstawie obowiązujących procedur wynikających ze Statutu, Regulaminu udzielania dotacji oraz Regulaminu pracy Zarządu Fundacji Polska Miedź. Do biura Fundacji kierowany jest Wniosek (3-stronicowy formularz, który zawiera wszystkie potrzebne dane o wnioskodawcy oraz o realizowanym projekcie). Do wniosku należy załączyć ponadto: szczegółowy opis projektu z uwzględnieniem celu, przewidywanej liczby uczestników i adresatów oraz rodzaju pożytku publicznego, jaki ma przynieść realizowane przedsięwzięcie; szczegółowy budżet uwzględniający wszystkie dochody i wydatki (łącznie z pomocą rzeczową oraz kosztami czasu pracy ludzi); statut organizacji bądź inny dokument określający zasady działalności podmiotu wnioskującego oraz kserokopię aktualnego wypisu z właściwego rejestru sądowego. We wniosku zawarte jest oświadczenie, że wszystkie informacje w nim podane są zgodne z prawdą i zostały zaaprobowane przez kierownictwo instytucji ubiegającej się o darowiznę.

Jeżeli wniosek jest poprawny pod względem formalnym, a projekt jest zgodny z celami określonymi w z § 4 Statutu Fundacji Polska Miedź, to wówczas jest on przedstawiony na posiedzeniu Zarządu Fundacji. Członkowie Zarządu na posiedzeniu, po omówieniu i przeanalizowaniu wniosku, w głosowaniu jawnym, uchwałą Zarządu Fundacji podejmują decyzję o ewentualnym przyznaniu darowizny, która jest dodatkowo zaprotokołowana. Wszystkie przyznane darowizny przez Zarząd Fundacji są opublikowane na stronie internetowej Fundacji Polska Miedź - www.kghm.pl. Podmiot, który otrzymał decyzję o przyznaniu darowizny, zostaje powiadomiony o decyzji Zarządu. Następnie zostaje zawarta z nim umowa, opracowana w konsultacji z radcą prawnym. Umowa określa strony, wysokość udzielonej darowizny, cel i termin realizacji projektu, sposób i czas rozliczenia się z darowizny, termin ważności umowy oraz inne istotne warunki. W rozliczeniu podmiot zobowiązany jest do przedłożenia w biurze Fundacji kopie faktur potwierdzonych za zgodność z oryginałami oraz inne dokumenty, wskazujące na zrealizowanie projektu i wydatkowanie darowizny. Rozliczenie podlega sprawdzeniu w biurze Fundacji, a następnie jest przedkładane na posiedzeniu Zarządu Fundacji.

  na górę

Notowania

2014-07-24
KGHM129,10 PLN
WIG202409,20
Ag2084,00 USc/troz
2014-07-23
Cu7065,00 USD/t
Cu 3M7070,50 USD/t