Informacje dla wnioskodawcy

 

INFORMACJE DLA OSÓB FIZYCZNYCH UBIEGAJACYCH SIĘ O DAROWIZNĘ


I ZASADY UDZIELANIA DAROWIZN OSOBOM FIZYCZNYM PRZEZ FUNDACJĘ POLSKA MIEDŹ
Fundacja Polska Miedź udziela darowizn osobom fizycznym, na zasadach określonych
w statucie, w zakresie:
- ochrony zdrowia
- działań na rzecz osób niepełnosprawnych
- pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych.

 

Wniosek o darowiznę złożyć może osoba pełnoletnia, opiekun prawny lub rodzic osoby niepełnoletniej.

 

Wniosek oraz zgodna na przetwarzanie danych do pobrania tutaj:

doc.gif wniosek dla osób fizycznych  

doc.gif zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 

 

 

II ZASADY SKŁADANIA DOKUMENTÓW
1. Osoba fizyczna ubiegająca się o przyznanie darowizny pieniężnej powinna skierować do biura Fundacji Polska Miedź własnoręcznie podpisany wniosek z prośbą o pomoc, opisujący sytuację zdrowotną i materialno-bytową wraz z uzasadnieniem konieczności ubiegania się o przyznanie darowizny.
2. Wniosek o przyznanie darowizny, powinien być czytelnie wypisane i zawierać: imię, nazwisko, adres zamieszkania/ zameldowania z uwzględnieniem powiatu i do korespondencji, (jeżeli jest inny niż zamieszkania), telefon kontaktowy oraz adres mailowy.
3. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające sytuację materialną ( w przeliczeniu na 1 osobę w rodzinie) i zdrowotną opisaną we wniosku:
a) zaświadczenia o wysokości dochodów netto z zakładu pracy za trzy ostatnie miesiące;
b) w przypadku pobierania emerytury, renty (inwalidzkiej, rodzinnej), alimentów, zasiłków, świadczeń pielęgnacyjnych - kserokopie wszystkich dokumentów stwierdzających wysokość przyznanych świadczeń;
c) kartę informacyjną w przypadku pobierania świadczeń z Ośrodka Pomocy Społecznej;
d) kserokopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności oraz kserokopię innych dokumentów poświadczających stan zdrowia osoby potrzebującej pomocy;
e) kserokopię decyzji o przyznaniu/odmowie dofinansowania ze środków PCPR/PFRON/NFZ, bądź innych instytucji;
f) kserokopię zaświadczenia kwalifikującego na turnus rehabilitacyjny z informacją o jego terminie i kosztach - w przypadku ubiegania się o dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego;
g) kserokopię zaświadczenia od lekarza, potwierdzającego potrzebę rehabilitacji indywidualnej oraz ilości zabiegów - w przypadku ubiegania się o wsparcie finansowe do rehabilitacji indywidualnej;
h) kserokopię zaświadczenia od lekarza o konieczności zakupu sprzętu, wstępny kosztorys, faktura pro – forma - w przypadku ubiegania się o pomoc w zakupie sprzętu medycznego/rehabilitacyjnego;
i) szczegółowy kosztorys przedsięwzięcia (np. fakturę pro forma) - w przypadku likwidacji barier architektonicznych itp.
4. W imieniu osoby nieposiadającej pełnej zdolności do czynności prawnych z podaniem może wystąpić jej opiekun prawny (do podania należy dołączyć kopię dokumentu).

 

III ZASADY PRZYZNAWANIA DAROWIZN
1. Zarząd Fundacji Polska Miedź rozpatruje podania od osób fizycznych, wyłącznie skierowane drogą pisemną oraz zawierające komplet wymaganych dokumentów.
2. Złożenie podania o darowiznę nie jest równoznaczne z jej przyznaniem oraz nie gwarantuje przyznania darowizny w wysokości oczekiwanej przez wnioskującego.
3. W sprawie przyznania darowizn osobom fizycznym Zarząd Fundacji Polska Miedź podejmuje decyzje jeden raz na kwartał.
4. W przypadku przyznania darowizny wnioskodawca jest powiadamiany pisemnie
w formie zawiadomienia.
5. Darowizna na rzecz osoby fizycznej przyznawana jest i przekazywana na podstawie Uchwały Zarządu Fundacji Polska Miedź.
6. Zarząd Fundacji Polska Miedź zastrzega sobie prawo do nie przyznania darowizny pomimo tego, że wszelkie warunki określone zasadami przyznawania darowizn zostały spełnione przez wnioskującego.
7. Przyznana kwota darowizny zostaje przekazana przelewem na wskazany rachunek bankowy
w ciągu 30 dni od dnia otrzymania poprawnie wypełnionego kwestionariusza oraz oświadczenia.
8. Zarząd Fundacji Polska Miedź nie ma obowiązku uzasadniania podjętych decyzji i nie jest zobowiązany do udzielania odpowiedzi na wszystkie złożone podania.


IV OBOWIĄZKI OBDAROWANEGO
1. Obowiązek podatkowy ciąży na obdarowanym.
2. W przypadku, gdy suma darowizn w ciągu 5 lat przekroczy kwotę 4902 zł, obdarowany zobowiązany jest zgłosić ją do opodatkowania w urzędzie skarbowym właściwym dla obdarowanego w terminie 1 miesiąca od dnia powstania obowiązku podatkowego (przekroczenia w/w kwoty).
3. Obdarowany ma obowiązek przechowywać otrzymane z Fundacji Polska Miedź zawiadomienie wraz z dokumentem poświadczającym otrzymanie darowizny na wskazane przez niego konto ( z ostatnich 5 lat).
4. Obdarowany zobowiązany jest do wykorzystania otrzymanej darowizny zgodnie z celem określonym w uchwale.
5. Obdarowany zobowiązany jest do rozliczenia kwoty przyznanej i przekazanej darowizny przez Fundację, nie później niż do sześciu miesięcy od momentu, gdy darowizna zostanie przekazana na wskazane konto bankowe.
6. Obdarowany rozliczenia dokonuje dostarczając do Fundacji poprawnie wypełniony kwestionariusz rozliczenia darowizny wraz z dołączonymi kopiami rachunków/faktur, potwierdzających sposób wydatkowania otrzymanej darowizny.
7. Niewypełnienie obowiązków leżących po stronie Obdarowanego w terminie może skutkować cofnięciem przyznanej przez Zarząd Fundacji Polska Miedź darowizny.

 

V UZYSKANIE INFORMACJI O PRZYZNANYCH DAROWIZNACH
1. Zarząd Fundacji Polska Miedź powiadamia listownie tylko osoby fizyczne, którym
przyznano darowiznę.

2. Fundacja Polska Miedź nie udziela telefonicznie żadnych informacji dotyczących wnioskodawców i obdarowanych.

 

 

 

INFORMACJE DLA INSTYTUCJI

Instytucja ubiegająca się o przyznanie darowizny pieniężnej powinna skierować do biura Fundacji Polska Miedź wypełniony wniosek (formularz), zawierający szczegółowe dane o przeprowadzanym projekcie.

Wnioski do pobrania tutaj:

pdf.gif Wniosek o udzielenie darowizny (PDF)

page_word.gif Wniosek o udzielenie darowizny (DOC)

 

Do wniosku należy dołączyć:


1. szczegółowy opis projektu;
2. szczegółowy budżet projektu;
3. statut organizacji bądź inny dokument określający zasady działalności podmiotu wnioskującego;
4. kserokopię aktualnego wypisu z właściwego rejestru sądowego lub innego dokumentu potwierdzającego zarejestrowanie działalności.

 

 

ZASADY UDZIELANIA DAROWIZN DLA INSTYTUCJI

Szczegółowe zasady przyznawania darowizn określa „Regulamin przyznawania dotacji przez Fundację Polska Miedź", który został zatwierdzony Uchwałą Nr 001/FPM/2003 przez Zarząd Fundacji na posiedzeniu  23 kwietnia 2003 r. Warunkiem otrzymania darowizny przez podmiot ubiegający się, jest wypełnienie i złożenie w biurze Fundacji formularza „Wniosku o udzielenie darowizny".

Fundacja Polska Miedź udziela darowizn na podstawie obowiązujących procedur wynikających ze Statutu, Regulaminu udzielania dotacji oraz Regulaminu pracy Zarządu Fundacji Polska Miedź, które są dokumentami wewnętrznymi.
Do biura Fundacji przesłany powinien być wypełniony wniosek zawierający komplet dokumentów. Do wniosku należy załączyć: szczegółowy opis projektu (z uwzględnieniem celu, przewidywanej liczby uczestników i adresatów oraz rodzaju pożytku publicznego, jaki ma przynieść realizowane przedsięwzięcie); szczegółowy budżet uwzględniający wszystkie dochody i wydatki (łącznie z pomocą rzeczową oraz kosztami czasu pracy ludzi); statut organizacji bądź inny dokument określający zasady działalności podmiotu wnioskującego oraz kserokopię aktualnego wypisu z właściwego rejestru sądowego. Wnioskujący winni podpisać zawarte w formularzu oświadczenie, że wszystkie informacje w nim podane są zgodne z prawdą i zostały zaaprobowane przez kierownictwo instytucji ubiegającej się o darowiznę.

 

Jedynie wnioski wypełnione poprawne pod względem formalnym na projekty zgodne z celami określonymi w z § 4 Statutu Fundacji Polska Miedź, przedstawione będą na posiedzeniu Zarządu Fundacji. Członkowie Zarządu na posiedzeniu, po omówieniu i przeanalizowaniu wniosku, w głosowaniu jawnym, uchwałą Zarządu Fundacji podejmują decyzję o ewentualnym przyznaniu darowizny, która jest dodatkowo zaprotokołowana. Wszystkie przyznane darowizny przez Zarząd Fundacji są opublikowane na stronie internetowej Fundacji Polska Miedź - www.kghm.pl. Podmiot, który otrzymał decyzję o przyznaniu darowizny, zostaje powiadomiony o decyzji Zarządu. Następnie zostaje zawarta z nim umowa, opracowana w konsultacji z radcą prawnym. Umowa określa strony, wysokość udzielonej darowizny, cel i termin realizacji projektu, sposób i czas rozliczenia się z darowizny, termin ważności umowy oraz inne istotne warunki. Rozliczający się podmiot zobowiązany jest do przedłożenia w biurze Fundacji kopi faktur (oryginałów faktur do wglądu) oraz innych dokumentów wskazujących na zrealizowanie projektu z uwzględnieniem wsparcia przyznanego przez Fundację. W ramach rozliczenia instytucja powinna przesłać także dokumentację fotograficzną (druk oraz CD), informacje prasowe o projekcje i dofinansowaniu przyznanym przez Fundację. Rozliczenie podlega sprawdzeniu w biurze Fundacji, a następnie jest przedkładane na posiedzeniu Zarządu Fundacji.

  na górę

Notowania

2015-01-30
KGHM105,35 PLN
WIG202341,00
Ag1597,00 USc/troz
2015-01-29
Cu5390,50 USD/t
Cu 3M5369,00 USD/t