Fundacja Polska Miedź

KGHM Polska Miedź S.A. od początku swojej działalności prowadzi politykę prospołeczną. Od 2003 roku działania te prowadzi za pośrednictwem korporacyjnej Fundacji Polska Miedź. Jej utworzenie było naturalną konsekwencją rozwoju prospołecznej działalności Spółki. Od początku istnienia przemysłu miedziowego na Dolnym Śląsku z wypracowanych środków wspierane były różnorodne projekty regionalne, krajowe oraz międzynarodowe. Fundacja Polska Miedź kontynuując działalność rozwija swoje dobroczynne

i charytatywne działania zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie.

 

 


Pomóż nam pomagać


Każdy może wesprzeć prospołeczną działalność Fundacji Polska Miedź- wystarczy w rocznym zeznaniu podatkowym wskazać jako odbiorcę 1% podatku Fundację Polska Miedź, wpisując numer KRS: 0000154740.
Osoby chcące wesprzeć działalność Fundacji Polska Miedź mogą również dokonywać bezpośrednich wpłat na poniższe konto bankowe.
 

 

 

 

logo_opp100.jpgfpm_logo.gif       logo_1procent.gif

59-301 Lubin ul. M. Skłodowskiej–Curie 48
PKO Bank Polski S.A. Oddział w Lubinie
numer konta: 11 1020 3017 0000 2502 0020 7035
 
 

 
Fundacja Polska Miedź została powołana w 2003 r. przez KGHM Polska Miedź S.A. Jest organizacją pożytku publicznego, prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych, obejmującą:


1) pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
2) działalność charytatywną;
3) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
4) działalność na rzecz mniejszości narodowych;
5) ochronę i promocję zdrowia;
6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
7) naukę, edukację, oświatę i wychowanie;
8) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży;
9) kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i tradycji;
10) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
11) ekologię i ochronę zwierząt oraz ochronę dziedzictwa przyrodniczego;
12) porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym;
13) ratownictwo i ochronę ludności;
14) pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
15) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
16) działalność wspomagającą technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1 – 23 tej Ustawy.

 

 

O darowizny z Fundacji Polska Miedź mogą ubiegać się zarówno instytucje
jak i osoby indywidualne - szczegóły w zakładce „informacje dla wnioskodawcy”.
 
 
 
 
 
 

 

  na górę

Notowania

2014-12-19
KGHM111,95 PLN
WIG202310,88
Ag1586,00 USc/troz
2014-12-18
Cu6350,50 USD/t
Cu 3M6318,50 USD/t