Fundacja Polska Miedź

logo_opp100.jpgfpm_logo.gif       logo_1procent.gif


 
Fundacja Polska Miedź została powołana w 2003 r. przez KGHM Polska Miedź S.A. Jest organizacją pożytku publicznego, prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych, obejmującą:


1) pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
2) działalność charytatywną;
3) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
4) działalność na rzecz mniejszości narodowych;
5) ochronę i promocję zdrowia;
6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
7) naukę, edukację, oświatę i wychowanie;
8) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży;
9) kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i tradycji;
10) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
11) ekologię i ochronę zwierząt oraz ochronę dziedzictwa przyrodniczego;
12) porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym;
13) ratownictwo i ochronę ludności;
14) pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
15) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
16) działalność wspomagającą technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1 – 23 tej Ustawy.

O darowizny z Fundacji Polska Miedź mogą ubiegać się zarówno instytucje
jak i osoby indywidualne.
 
 
 
 
 
 

Notowania

2014-04-17
KGHM112,45 PLN
WIG202433,91
Ag1962,00 USc/troz
2014-04-17
Cu6631,00 USD/t
Cu 3M6632,50 USD/t