Huta Miedzi „Głogów"

 

KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Huta Miedzi „Głogów"
 

Kierownictwo:

Dyrektor Oddziału – Artur Król
Dyrektor Techniczny – Andrzej Szydło
Dyrektor Produkcji - Zbigniew Gostyński
Dyrektor Finansowy – Arkadiusz Tekiel 
Dyrektor Pracowniczy – Antoni Kramarzewski
 


Historia
Budowę głogowskiej huty rozpoczęto w 1968 r. (zdolność produkcyjna wynosiła wówczas 80 tys. ton miedzi elektrolitycznej rocznie). Już rok później podjęto decyzję o jej rozbudowie i zwiększeniu zdolności produkcyjnych do 160 tys. ton. W lipcu 1971 r. HM „Głogów I”, wyposażona w tradycyjne piece szybowe, została przekazana do eksploatacji.
W 1974 r. w Żukowicach pod Głogowem rozpoczęto budowę drugiej części huty - HM „Głogów II” (150 tys. t/ rok). Jej uruchomienie nastąpiło 8 stycznia 1978 r. W HM „Głogów II” zastosowano nowoczesną, pierwszą tego typu na świecie, jednostadialną technologię wytopu miedzi w piecu zawiesinowym.
Obok głównych ciągów produkcyjnych w HM „Głogów” powstały wydziały zagospodarowujące metale i związki towarzyszące miedzi:
- Fabryka Kwasu Siarkowego - utylizująca gazy konwertorowe na kwas siarkowy;
- Wydział Ołowiu - przerabiający surowce ołowionośne na ołów surowy;
- Wydział Metali Towarzyszących z Oddziałami: Arsenianu Sodu, Szlamów Anodowych i Oczyszczania Elektrolitu.
W latach 1990-1993 przy HM „Głogów” został zbudowany Wydział Metali Szlachetnych, przerabiający szlamy anodowe powstałe w procesie elektrorafinacji miedzi, z których odzyskuje się srebro, złoto i niewielkie ilości platynowców.
W latach 2000-2001 całkowicie zmodernizowano istniejący od 1973 r. Wydział Ołowiu. Jego docelowa zdolność produkcyjna wynosi 30 tys. ton ołowiu surowego rocznie. 
 

 

 

Fot. HM "Głogów"

Fot. HM „Głogów"

 

 

Produkty
Produkty Huty Miedzi „Głogów” charakteryzują się bardzo wysoką jakością, gwarantowaną uznawanymi na całym świecie markami giełdowymi.

Podstawowe produkty głogowskiej huty to miedź elektrolitycznie rafinowana o zawartości minimum 99,99% Cu, wytwarzana w postaci katod o wadze średniej 119 kg oraz srebro o zawartości powyżej 99,99% Ag, produkowane w postaci gąsek i granulatu.

Produkty spełniają oczekiwania klientów oraz wymagania światowych norm jakości. Jakość katod miedzianych gwarantują marki HMG-S dla Huty I oraz HMG-B dla Huty II, pod którymi są one zarejestrowane na Londyńskiej Giełdzie Metali LME oraz na Giełdzie Metali w Szanghaju SHFE. Srebro w postaci gąsek jest zarejestrowane pod marką KGHM HG i posiada dwa certyfikaty „Dobrej Dostawy”, wystawione kolejno - w 1995 r. przez London Bulion Market Association i w 2006 r. przez Dubai Multi Commodities Centre. W 2009 r. srebro w postaci gąsek zostało zarejestrowane na giełdzie COMEX w Nowym Jorku. Srebro, w postaci granulatu jest wykorzystywane głównie w wymagającym najwyższej czystości przemyśle fotograficznym i elektronicznym.
Sprzedaż produkowanych przez hutę katod miedzianych i metali szlachetnych prowadzi Departament Sprzedaży Metali w Biurze Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.
 

WYKONANIE PRODUKCJI 2013
MIEDŹ ELEKTROLITYCZNA 455 542,908
I 230 090,008
II 225 452,900
KWAS SIARKOWY 488 450,000
I 257 450,000
II 231 000,000
OŁÓW SUROWY 26 704,786
SIARCZAN NIKLAWY 2 026,594
I 1 162,786
II 863,808
SREBRO METALICZNE kg 1 161 113,739
granulat 599 093,002
gąski 562 020,737
ZŁOTO kg 1 066,3829
SELEN SUROWY kg 80 208,800
KONCENTRAT Pt-Pd kg 176,716
Żużel szybowy Mg 589 520,000
Żużel granulowany Mg 291 300,000


W procesie technologicznym w HM „Głogów” niemal wszystkie powstające przy produkcji miedzi materiały są surowcem do wytwarzania produktów lub są wykorzystywane gospodarczo w inny sposób, stając się źródłem wartości dodanej, z korzyścią dla środowiska naturalnego.
Istotne znaczenie ekonomiczne i ekologiczne ma wykorzystanie pyłów i gazów powstających w procesach hutniczych. Wszystkie gazy piecowe, wytwarzane przy produkcji miedzi, podlegają odpyleniu. Pyły i szlamy ołowionośne, odbierane w odpylniach, przerabiane są na Wydziale Ołowiu na ołów surowy zawierający 98,5% Pb.
Dwutlenek siarki, powstający podczas konwertorowania kamienia miedziowego, po schłodzeniu i odpyleniu w elektrofiltrach, jest przerabiany w zakładowej Fabryce Kwasu Siarkowego na kwas siarkowy o stężeniu 96-98,5% H2S04.
Elektrolit z procesu elektrorafinacji miedzi jest kierowany do Oczyszczalni Elektrolitu, gdzie poddaje się go procesowi odmiedziowania. Z odmiedziowanego elektrolitu, w aparatach wyparnych, produkowany jest siarczan niklu, który stanowi gotowy produkt handlowy KGHM.
Żużel z pieców szybowych jest wykorzystywany do produkcji kruszyw dla budownictwa drogowego oraz rekultywacji terenów poeksploatacyjnych.
Sprzedażą produktów ubocznych, np. kwasu siarkowego, selenu czy siarczanu niklu, zajmuje się działająca w ramach Grupy Kapitałowej - KGHM Metraco sp. z o.o.

 

Fot. HM "Głogów"

Fot. HM „Głogów" 

 

Technologia
Odmienne technologie wytopu miedzi, stosowane w hutach „Głogów I” i „Głogów II” dają taki sam produkt finalny - najwyższej jakości miedź elektrolitycznie rafinowaną w postaci katod o zawartości 99,99 % Cu.

Produkcja w HM „Głogów I” jest oparta na technologii przetopu koncentratów miedzi w piecach szybowych.

 

s1cu_s.gif

 
Proces produkcyjny obejmuje pięć faz: brykietowanie koncentratów miedzi, wytop kamienia miedziowego w piecach szybowych, konwertorowanie kamienia, rafinację ogniową w piecach anodowych wraz z odlewaniem anod i finalny proces elektrorafinacji miedzi anodowej, w którym otrzymuje się miedź katodową.

Uśredniony i zbrykietowany koncentrat, zawierający ok. 20% miedzi, wraz z żużlem konwertorowym i koksem, stanowią wsad do pieców szybowych. W wyniku przetopu wsadu otrzymuje się kamień miedziowy, będący stopem siarczków miedzi, żelaza i ołowiu oraz żużel odpadowy. W procesie konwertorowania kamienia miedziowego następuje utlenianie żelaza i siarki, w wyniku czego powstaje miedź konwertorowa (miedź blister) o zawartości ok. 98,5% czystej miedzi. Ołów zawarty w kamieniu miedziowym przechodzi do produktów odpylni konwertorowej. Pozostające w miedzi zanieczyszczenia usuwa się w procesie rafinacji ogniowej w piecach anodowych.

Uzyskane po tym etapie odlane anody poddawane są elektrorafinacji, podczas której miedź anodowa rozpuszcza się w elektrolicie i pod wpływem prądu stałego osadza się na podkładkach katodowych, tworząc produkt finalny - miedź katodową o zawartości 99,99% czystej miedzi. 
 

 

Fot. HM "Głogów"

Fot. HM „Głogów"

 
Produkcja w HM „Głogów II” jest oparta na jednostadialnej technologii przetopu w piecu zawiesinowym, w którym - bezpośrednio z wysuszonego koncentratu - wytwarzana jest miedź blister.
Technologia ta łączy w sobie trzy fazy: prażenie koncentratu, wytapianie kamienia miedziowego i konwertorowanie w jednym procesie.  
 

 

s2cu_s.gif 


 

Wysuszony koncentrat miedzi jest podawany z odpowiednią ilością powietrza, wzbogaconego w tlen palnikiem umieszczonym w sklepieniu pieca. Proces topienia przebiega w trakcie opadania rozpylonego koncentratu do wanny ostojowej pieca, gdzie następuje oddzielenie miedzi blister, zawierającej ok. 99% Cu, od żużla. Żużel, zawierający jeszcze ok. 11-15% miedzi, kierowany jest do pieca elektrycznego, w którym następuje jego odmiedziowanie. Natomiast miedź blister, identycznie jak w hucie „Głogów I”, przerabiana jest w piecach anodowych i poddawana procesowi elektrorafinacji. Produktem finalnym jest miedź katodowa o zawartości 99,99% Cu.

Wydział Metali Szlachetnych w HM „Głogów” produkuje srebro, złoto, koncentrat palladowo-platynowy i selen techniczny.

Materiałem wyjściowym jest szlam anodowy, powstający w procesie elektrorafinacji miedzi, który pochodzi z Hut Miedzi „Głogów” i „Legnica”. Szlam zawierający metale szlachetne jest suszony, a następnie wsadowany do pieca Kaldo, gdzie odbywa się topienie, konwertorowanie i rafinacja ogniowa. Produktem tego procesu jest tzw. metal Doré, z którego odlewane są anody. Następnie, w procesie elektrorafinacji, z anod uzyskuje się srebro katodowe o czystości 99,99% Ag, odlewane w sztaby (gąski) lub granulowane.
Szlam po elektrorafinacji srebra przerabia się chemicznie w reaktorach, aż do uzyskania złota w postaci piasku, z którego po stopieniu odlewane są sztabki złota. W następnej kolejności odzyskuje się koncentrat palladowo-platynowy, nie podlegający dalszemu przetworzeniu w hucie. 

 

s3cu_s.gif

 

 

Środowisko
HM „Głogów” jest jedną z najczystszych hut miedzi, wyznaczającą dzisiaj standardy ekologiczne dla wielkich kompleksów przemysłowych na świecie.

Miarą nowoczesności HM „Głogów” są nie tylko nowoczesne technologie stosowane w procesie produkcyjnym, lecz także ścisłe przestrzeganie wymagań ochrony środowiska. W ciągu ostatnich 17 lat nakłady na inwestycje proekologiczne wyniosły ponad 450 mln zł. W wyniku podjętych inwestycji stopień uciążliwości hut w zakresie emisji pyłowo-gazowej, ścieków i odpadów poprodukcyjnych został ograniczony do poziomu osiąganego przez  przedsiębiorstwa wiodące na świecie.

 

 

w10.gif

 

 

Pozwolenia Zintegrowane
Zgodnie z przepisami prawa ochrony środowiska funkcjonowanie instalacji możliwe jest po uzyskaniu stosownych pozwoleń. Huta Miedzi „Głogów” otrzymała w 2007 r. trzy decyzje Wojewody Dolnośląskiego:

• Pozwolenie Zintegrowane na prowadzenie składowiska odpadów przemysłowych Biechów I – PZ 70/2007,

• Pozwolenie Zintegrowane na prowadzenie składowiska odpadów przemysłowych Biechów II – PZ 149/2007,

• Pozwolenie Zintegrowanie na prowadzenie instalacji: do produkcji miedzi metalicznej w technologii pieca szybowego i w technologii pieca zawiesinowego, instalacji do produkcji metali szlachetnych, instalacji do produkcji ołowiu i składowiska odpadów - staw osadowy komora IV oraz pozostałych instalacji na terenie huty niewymagających pozwolenia zintegrowanego – PZ 83/2007.

Decyzje powyższe, wraz ze zmieniającymi się uwarunkowaniami techniczno-technologicznymi w zakładzie, podlegają stosownym aktualizacjom.  

Pozwolenie zintegrowane jest to szczególny rodzaj pozwolenia na wprowadzenie do środowiska substancji lub energii do wszystkich komponentów środowiska, przy zachowaniu wymogów ochrony środowiska według zasad tzw. Najlepszych Dostępnych Technik. Ta decyzja administracyjna stanowi de facto swoistą licencję na prowadzenie danej działalności, ponieważ ustawa Prawo Ochrony Środowiska nakazuje wstrzymanie funkcjonowania instalacji eksploatowanych bez wymaganego pozwolenia.

Dzięki ciągłemu postępowi techniki, technologii i inwestycjom (m.in. modernizacji pieców szybowych, fabryk kwasu siarkowego, etapowej rozbudowie wydziału ołowiu, oddaniu do eksploatacji nowych obrotowych pieców anodowych wraz z instalacją odpylająco-odsiarczającą, instalacją odsiarczania spalin po elektrociepłowni, uruchomieniem węzła filtracji i odwadniania osadów poneutralizacyjnych, budowie zapasowego magazynu koncentratu i in.) HM „Głogów” stała się jedną z najczystszych hut na świecie.

Niezależnie od powyższego prowadzony jest wieloletni program intensyfikacji produkcji w Hucie Miedzi „Głogów II" oraz przygotowanie do zmiany technologii produkcji miedzi w Hucie Miedzi „Głogów I" od 2014 r. (zmiana technologii pieców szybowych na technologię pieca zawiesinowego).

Na terenie byłej strefy ochronnej utworzono, zgodnie z decyzją Wojewody, tereny leśne (ok. 911 ha) na których prowadzona jest gospodarka leśna mająca na celu przebudowę istniejących drzewostanów topolowych na gatunki długowieczne, tj. dąb, buk i modrzew. Ponadto na obszarze ok. 605 ha utworzono użytek ekologiczny „Łęgi Głogowskie”, stanowiący tzw. miękką formę ochrony przyrody. Na tych obszarach rosną odmiany rzadkich i dzikich roślin, żyją żurawie, czaple, bociany, rybitwy, dzikie kaczki oraz sarny, dziki i lisy.

Wszystkie inwestycje są podejmowane są w trosce o otaczające środowisko oraz w celu zapewnienia załodze jak najlepszych warunków pracy. HM „Głogów” spełnia wymogi ochrony środowiska, zarówno według norm polskich, jak i europejskich, co potwierdzają posiadane decyzje i pozwolenia.

 

  na górę

Notowania

2015-01-27
KGHM102,75 PLN
WIG202309,86
Ag1597,00 USc/troz
2015-01-26
Cu5490,00 USD/t
Cu 3M5450,00 USD/t

Pliki do pobrania