Składowanie odpadów wydobywczych

 

KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakład Hydrotechniczny

Kierownictwo:


Edward Poznar - Dyrektor
Wiesław Świerczyński - Dyrektor ds. Technicznych
Apolinary Lipski - Dyrektor ds. Finansowych 

 

Historia Oddziału
Zakład Hydrotechniczny został włączony do struktury organizacyjnej KGHM Polska Miedź S.A. 1 stycznia 1996 r. Oddział przejął majątek i załogę Piaskowni „Obora” (1 grudnia 1996 r.) i lotniska Lubin (1998 r.) z Oddziału Zakład Transportu. W związku z likwidacją ZG „Konrad” do Oddziału przekazano 3 składowiska odpadów z flotacji rud miedzi i hałdę kamienia K-I (styczeń 2001 r.).
Oddział Zakład Hydrotechniczny jest spadkobiercą majątku i służb technicznych obsługi składowiska „Gilów” w Zakładzie Wzbogacania Rud Miedzi Zakładów Górniczych „Lubin”, które były inwestorem i pierwszym użytkownikiem składowisk. Składowisko to funkcjonowało w latach 1968 - 1980.

 

Fot. „Żelazny Most”

Fot. „Żelazny Most”

 
Działalność Oddziału
Podstawowe zadania Oddziału związane są z gospodarką wodno-szlamową Zakładów Wzbogacania Rud, które prowadzą wzbogacanie urobku górniczego rud miedzi metodą flotacji. Koncentraty miedzi uzyskane w wyniku wzbogacania stanowią jedynie około 4-6% wagi urobku. Większość wydobytej skały jest odpadem, który zostaje zagospodarowywany na powierzchni.
Proces flotacji wymaga użycia dużej ilości wody – 4-5 m3/t nadawy rudy do flotacji. Odpady z flotacji są szlamem w stanie płynnym, w którym części stałe zajmują 6,5-8,7% objętości. Odpady są transportowane rurociągami na składowisko Żelazny Most (do 1980 r. były składowane na składowisku „Gilów”). W składowisku następuje sedymentacja fazy stałej, a woda sklarowana jest ujmowana i ponownie kierowana do ZWR-ów. Woda cyrkuluje stale w obiegu pomiędzy ZWR-ami i składowiskiem.

Fot. „Żelazny Most”

 Fot. „Żelazny Most”

 
Funkcjonowanie składowiska „Żelazny Most”
Administracyjnie składowisko „Żelazny Most” leży w województwie dolnośląskim na obszarze dwóch powiatów: Lubina i Polkowic; w obrębie trzech gmin, zajmując 9,18 km2 powierzchni gminy Rudna, 5,23 km2 gminy Polkowice i 1,26 km2 gminy Grębocice.
Budowę składowiska rozpoczęto w 1974 r., a jego eksploatacja i równoczesna rozbudowa trwała od 1977 r. Obecnie łączna długość zapór otaczających składowisko wynosi 14,3 km, a powierzchnia całkowita obiektu - 1394 ha.
Roczna wielkość deponowanych odpadów z flotacji waha się od 20 do 26 mln ton, z czego prawie 75% wykorzystywanych jest do dalszej nadbudowy, a jedynie 25% podlega procesowi unieszkodliwiania. Składowisko „Żelazny Most” jest obecnie jedynym miejscem deponowania odpadu z flotacji dla wszystkich kopalń, co powoduje, że stanowi ono kluczowe ogniwo technologiczne, bez którego produkcja koncentratu miedziowego byłaby niemożliwa. Udokumentowano badaniami, że składowisko dysponuje możliwościami rozwoju pojemności do ponad 1,1 mld m3, która zapewni zagospodarowanie odpadów do wyczerpania złoża rud miedzi w obszarze Głogów Głęboki.

Obok podstawowej funkcji, jaką jest utylizacja odpadów, akwen utworzony w centralnej części składowiska „Żelazny Most” pełni jednocześnie funkcję osadnika klarującego wody nadosadowe użytkowane w obiegu flotacji, a ze względu na dużą pojemność również zbiornika retencyjno-dozujacego nadmiar wody kopalniano-technologicznej w obiegu. Od 1978 r., metodą hydrotechniczną (okresowo), nadmiar wody odprowadzany jest do Odry. Metoda ta została opracowana i wdrożona przez specjalistów z KGHM we współpracy z jednostkami naukowymi. Jest wprowadzona do stosowania przepisami ustawy prawo wodne, jako alternatywna metoda dla odsalania określonego rodzaju wód zmineralizowanych z odwodnienia kopalń.

Bezpieczeństwo – ochrona środowiska
Źródłem uciążliwości ze strony składowiska „Żelazny Most” były unoszone okresowo, przy sprzyjających warunkach wietrznych, pyły z przesuszonych powierzchni zbiornika. Już w 1984 r. podjęto działania zapobiegające pyleniu. Wprowadzono „kurtyny wodne” – systemy rurociągów ze zraszaczami, zabezpieczanie plaż roztworami wodnymi emulsji asfaltowej przy użyciu śmigłowców i specjalistycznych pojazdów oraz systematyczne obudowy biologiczne zapory.

Fot. „Żelazny Most”

Fot. „Żelazny Most”

 
Wprowadzono systemy drenażowe w strefie zapory i na jej przedpolu, rowy opaskowe wzdłuż zapory, które łącznie przechwytują ok. 80% infiltrującej wody. W celu regulacji stosunków wodnych w glebach wykonano dodatkowo szereg prac z zakresu melioracji na przedpolu zapory składowiska. Celem nadrzędnym poczynionych działań jest doprowadzenie czystości wód powierzchniowych w otoczeniu „Żelaznego Mostu” do stanu odpowiadającego obowiązującym normom czystości.
Składowisko „Żelazny Most” jest zasadniczym elementem zamkniętego obiegu technologicznego wód mineralizowanych KGHM, ich nadmiar kierowany jest do rzeki Odry. System oczyszczalni skutecznie chroni przed zanieczyszczeniem zawiesiną i metalami ciężkimi, a rurociągi umieszczone w dnie rzeki umożliwiają równomierne wymieszanie wód.

Fot. Oczyszczalnia – „Żelazny Most”

 Fot. Oczyszczalnia – „Żelazny Most”

 
Na bieżąco prowadzone są obserwacje i badania monitorujące zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego, gleb i roślin, wód powierzchniowych i podziemnych oraz stanu zdrowotnego zwierząt gospodarskich, co stanowi podstawę do prowadzenia programów działań zmierzających do poprawy stanu środowiska.

Prowadzony jest stały nadzór nad stanem bezpieczeństwa obiektu w oparciu o system monitoringu geotechnicznego. Działania skierowane na zwiększenie stopnia gospodarczego wykorzystania odpadów flotacyjnych wpływają na zmniejszenie tempa przyrostu składowiska.Informacja dla mieszkańców Gminy Pęcław w sprawie sposobów postępowania na wypadek wystąpienia poważnego wypadku obiektu unieszkodliwiania odpadów Żelazny Most

Informacja dla mieszkańców Gminy Głogów w sprawie sposobów postępowania na wypadek wystąpienia poważnego wypadku obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych Żelazny Most

  na górę

Notowania

2015-01-27
KGHM102,75 PLN
WIG202309,86
Ag1597,00 USc/troz
2015-01-27
Cu5557,00 USD/t
Cu 3M5521,50 USD/t