Zakłady Wzbogacania Rud

 

Kierownictwo:

 

Dyrektor Oddziału – Andrzej Konieczny
Dyrektor ds. Produkcji – I Zastępca Dyrektora – Kazimierz Pępkowski
Dyrektor ds. Technicznych – Teodor Habura
Dyrektor ds. Finansowych – Wojciech Braszczok

 

 

Historia

Początki nowego Zagłębia Miedziowego sięgają lat 50. ubiegłego stulecia, a dzieje związanej z nim przeróbki mechanicznej liczą sobie już ponad 40 lat i nierozerwalnie związane są z górnictwem. W okresie tym zakłady przeróbcze modernizowano i unowocześniano celem maksymalizacji gospodarczego wykorzystania wydobytej przez Zakłady Górnicze kopaliny. W 1968 r. wybudowano i uruchomiono pierwszy zakład wzbogacania zlokalizowany przy kopalni „Lubin”, w 1969 r. uruchomiono przeróbkę usytuowaną na terenie kopalni „Polkowice”, zaś w 1974 r. roku uruchomiono najmłodszy i zarazem największy zakład przeróbczy przy kopalni „Rudna”.

W 1998 roku w ramach optymalizacji istniejących w KGHM Polska Miedź S.A. struktur organizacyjnych, podjęto decyzję o utworzeniu nowego Oddziału. Tak oto 1 lipca 1998 r. z trzech niezależnych zakładów powstał jeden samodzielny organizm, funkcjonujący obecnie jako KGHM Polska Miedź S.A. Oddział  Zakłady Wzbogacania Rud z siedzibą w Polkowicach (O/ZWR).


Struktura organizacyjna
Oddział ZWR składa się z trzech, posiadających jednakowy schemat organizacyjny, zakładów przeróbczych pod zarządem jednej dyrekcji.

 

 

 


Produkcja

Przedmiotem działalności Oddziału Zakład Wzbogacania Rud jest wzbogacanie urobku dostarczanego z Zakładów Górniczych, a głównym celem jest maksymalizacja uzysku metali w koncentracie.
Poszczególne zakłady posiadają zróżnicowane zdolności przerobowe: Rejon ZWR Lubin - około 7,6 mln ton, Rejon ZWR Polkowice - około 9,1 mln ton, Rejon ZWR Rudna - około 16,3 mln ton urobku rocznie.

Z dostarczonego urobku Oddział produkuje około 1,9 miliona ton koncentratu rocznie o średniej zawartości około 23% miedzi. Zdolności przerobowe ZWR wynoszą około 32 mln Mg urobku w skali roku. Produktem finalnym O/ZWR jest  koncentrat, który drogą kolejową trafia do Huty Miedzi „Głogów" i Huty Miedzi „Legnica".

 

 

Fot. Zakłady Wzbogacania Rud

Fot. ZWR

 

Technologia 
 

Schemat blokowy przerobu urobku miedzi w O/ZWR przedstawia poniższy rysunek
 

 

 


Złoża rud miedzi eksploatowane przez Zakłady Górnicze KGHM Polska Miedź S.A. zawierają średnio około 1,7% miedzi, stąd niezbędnym etapem jej zagospodarowania jest proces przeróbki mechanicznej. Jego operacją główną jest wzbogacanie, w wyniku której otrzymuje się koncentrat o zawartości miedzi umożliwiającej jego przerób hutniczy. We wszystkich zakładach wzbogacania stosowane są te same operacje i procesy jednostkowe, do których zaliczyć należy: przesiewanie i kruszenie, mielenie i klasyfikację, flotację oraz zagęszczanie, filtrację i suszenie.

Przesiewanie odbywa się na przesiewaczach wibracyjnych. Zadaniem tej operacji jest wyeliminowanie drobnych frakcji głównie piaskowcowych z nadawy do kruszarek oraz rozdzielenie urobku pod względem litologicznym na łatwo wzbogacaną frakcję piaskowcową, stanowiącą produkt dolny przesiewacza, oraz produkt górny przesiewacza stanowiący trudno wzbogacalną frakcję łupkowo-węglanową. Produkt górny przesiewania kierowany jest do kruszenia. Odbywa się ono w kruszarkach młotkowych. Pokruszony urobek oraz dolny produkt przesiewania transportowany jest do zbiorników młynowni.

Kolejnym etapem przygotowującym rudę do procesu flotacji jest mielenie i klasyfikacja. Począwszy od tego etapu wszystkie operacje odbywają się na mokro. Zadaniem tego procesu jest maksymalne uwolnienie minerałów miedzi ze zrostów ze skałą płonną. Proces mielenia realizowany jest w układzie trójstopniowym. Pierwszy stopień mielenia realizowany jest w Rejonach ZWR Lubin i Rudna w bębnowych młynach prętowych, z uwagi na piaskowcowo-węglanowy charakter urobku. W Rejonie ZWR Polkowice, gdzie przerabiany jest urobek o charakterze węglanowym, jako młyny pierwszego mielenia zastosowano bębnowe młyny kulowe. Drugi i trzeci stopień mielenia (domielanie) we wszystkich rejonach realizowany jest w młynach bębnowych, w których jako mielniki stosuje się kule o mniejszych średnicach i cylpepsy. Produkty mielenia kierowane są do klasyfikacji w klasyfikatorach spiralnych oraz w hydrocyklonach. Tak przygotowany materiał pompowany jest do głównej operacji przeróbki, jaką jest wzbogacanie flotacyjne. Zadaniem wzbogacania flotacyjnego jest rozdział minerałów użytecznych od skały płonnej. Do wzbogacania flotacyjnego we wszystkich rejonach stosuje się pneumatyczno–mechaniczne maszyny flotacyjne. Proces wzbogacania realizowany jest w układach wielostopniowych, w wyniku których otrzymuje się ostateczne produkty tj. koncentrat oraz odpady flotacyjne. Odpady pompowane są bezpośrednio na składowisko „Żelazny Most”, natomiast koncentrat flotacyjny kierowany jest do procesu odwadniania. Pierwszym etapem odwadniania jest zagęszczanie grawitacyjne w zagęszczaczach typu Dorra. Drugi etap obejmuje filtrację w ciśnieniowych prasach filtracyjnych. Powstały w wyniku tego procesu placek filtracyjny dosuszany jest w suszarkach bębnowych, opalanych gazem ziemnym. Wysuszony koncentrat o średniej wilgotności wynoszącej około 8,5% transportowany jest przenośnikami taśmowymi do zbiorników koncentratu, a następnie jako produkt finalny drogą kolejową trafia do Huty Miedzi Głogów i Legnica.

Zastosowana w zakładach przeróbczych technika i technologia pozwala na skuteczny dochodzący nawet do 90% odzysk miedzi oraz srebra i innych pierwiastków z wydobywanego urobku, powszechnie uznawanego za trudno wzbogacalny.


 

Jakość

W 2011 roku został przeprowadzony audit certyfikacyjny potwierdzający zgodność wdrożonego Zintegrowanego Systemu Zarządzania z wymaganiami norm: PN-EN ISO 9001:2009, PN-EN ISO 14001:2005, PN-N- 18001:2004 i na podstawie powyższego zostały przyznane O/ZWR certyfikaty za zgodność z powyższymi normami (certyfikat dotyczący jakości, ochrony środowiska i BHP). Certyfikaty są ważne przez trzy lata.

 

Osiągnięcia

W 2009 r. został opracowany Plan Strategiczny Oddziału Zakłady Wzbogacania Rud na lata 2009-2020. Wynika on ściśle z przyjętej w 2008 r. Strategii Rozwoju KGHM Polska Miedź S.A. Zidentyfikowano w nim główne problemy funkcjonowania O/ZWR, a następnie wyznaczono jasne i precyzyjne cele w obszarze kosztów i technologii, opracowano harmonogramy oraz wyznaczono osoby odpowiedzialne za ich wdrożenie.

Podjęta realizacja zadań o strategicznym znaczeniu (wymiana maszyn flotacyjnych, automatyzacja procesu wzbogacania) zaczęła przynosić już wymierne efekty w zakresie poprawy parametrów technologicznych oraz obniżenia kosztów eksploatacyjnych i remontowych. Nastąpiło również przyhamowanie niekorzystnego trendu wzrostu kosztów we wszystkich obszarach, ze szczególnym uwzględnieniem energii elektrycznej. Wpływ na to miały m.in. takie zadania jak: modernizacja napędów młynów, modernizacja układów pompowych, modernizacja układów klasyfikacji.

Dotychczasowe osiągnięcia w zakresie podniesienia efektywności techniczno-technologicznej to również efekt ścisłej współpracy w zakresie badawczo-rozwojowym z jednostkami naukowo – badawczymi, do których należy zaliczyć: Instytut Metali Nieżelaznych, Politechnikę Wrocławską, Akademię Górniczo-Hutniczą, KGHM CUPRUM CBR, Centrum Innowacji Technicznych INOVA, KGHM Ecoren S.A.  i wielu innych.

 

 

 

  na górę

Notowania

2015-01-27
KGHM102,75 PLN
WIG202309,86
Ag1597,00 USc/troz
2015-01-26
Cu5490,00 USD/t
Cu 3M5450,00 USD/t