Zakłady Górnicze „Rudna"

 

KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakłady Górnicze „Rudna"

Kierownictwo: 

Dyrektor Oddziału – Mirosław Laskowski
Dyrektor ds. Technicznych – I Zastępca Dyrektora – Krzysztof Porębski
Dyrektor ds. Finansowych – Krzysztof Pieniążek
Dyrektor ds. Utrzymania Ruchu – Mirosław Koman
Dyrektor ds. Pracowniczych – Mieczysław Kraśniański 


Rys historyczny
Zakłady Górnicze „Rudna” w budowie utworzono 16 września 1969 r. Budowa „Rudnej” wyznaczyła nowy okres w budownictwie tego typu obiektów górniczych w Zagłębiu Miedziowym. Już w fazie projektowania przyjęto zdolności produkcyjne na poziomie 9,0 mln Mg rocznie, średnicę szybów 7,5 m oraz ich głębokość do 1200 m, co co znacznie zwiększało moce produkcyjne w stosunku do wcześniej budowanych kopalń. W 1970 r. przystąpiono do mrożenia górotworu, a w latach 1971-72 podjęto głębienie pierwszych szybów w rejonie Rudna Główna. Jednocześnie prowadzone były roboty wstępne dla uruchomienia głębienia szybów w rejonie Rudna Zachodnia. Pierwsze oddziały eksploatacyjne  zostały utworzone w 1973 r. i stanowiły zalążek przyszłej kopalni „Rudna”. 17 lipca 1974 r. nastąpiło uroczyste przekazanie ZG „Rudna” do eksploatacji w zakresie 25% zdolności projektowej – fakt ten jest historyczną datą powstania Zakładów Górniczych „Rudna”.
Do 1975 r. zgłębiono połowę z zaplanowanych szybów - podstawowych obiektów produkcyjnych kopalni: R-I, R-VI, R-II, R-III i R-IV. Następne szyby - R-V, R-VII, R-VIII i R-IX przekazano do użytkowania po roku 1979 (ostatni R-XI w 2008 r.). W 1986 r. osiągnięto docelową zdolność produkcyjną 12 mln Mg rudy rocznie. Przy budowie „Rudnej” zastosowano nowe rozwiązania technologiczne: jednoodcinkowe mrożenie górotworu do ponad 500 m, ultradźwiękową metodę pomiaru stopnia zamrożenia skał górotworu. Zaprojektowano i wdrożono  kombajn szybowy KBSz-1 i jego modyfikację KBSz-2, co stanowiło postęp w tej dziedzinie na skalę światową.
Okres budowy i rozbudowy kopalni charakteryzował się bardzo wysoką dynamiką rocznych przyrostów produkcji. Wydobycie w 1974 r. wynosiło 1,9 mln Mg, natomiast w 1982 r. - 11,3 mln Mg. Eksploatację złoża rozpoczęto od jego południowej części, gdzie prace górnicze prowadzone były na głębokości 850-900 m. Dzisiaj wydobywa się rudę na głębokości ponad 1150 m, a w najbliższych latach planuje się zejście poniżej 1200 m. 

 

Fot. Szyb górniczy z infrastrukturą

Fot. Szyb górniczy z infrastrukturą

 
Opis działalności
Eksploatacja złoża miedzi w ZG „Rudna” prowadzona jest w trzech rejonach wydobywczych: Rudna Główna, Rejon R-IX i Rudna Północna. Powierzchnia obszaru górniczego „Rudna I” wynosi 75,6 km2, „Rudna II” – 2,2 km2, zaś powierzchnia sąsiadującego z ZG „Rudna” obszaru „Głogów Głęboki-Przemysłowy”, w którym Oddział prowadzi aktualnie roboty udostępniające, wynosi 55,9 km2. W ZG „Rudna” funkcjonuje 11 szybów (3 wydobywcze, 4 wentylacyjne i 4 zjazdowo-materiałowe) o głębokości od 950 do 1150 m.

Fot. Załadunek urobku na przodkach

Fot. Załadunek urobku na przodkach

 


Technologia
Proces produkcyjny realizowany jest przez 13 oddziałów wydobywczych z zastosowaniem systemów eksploatacji komorowo-filarowych. Dla złóż o miąższości do 7 m - komorowo-filarowych z upodatnianiem złoża i dodatkową ochroną stropu, dla złóż o miąższości powyżej 7 m - komorowo-filarowych z likwidacją pustki poeksploatacyjnej podsadzką kamienną lub hydrauliczną.
Urabianie skał odbywa się przy pomocy techniki strzelniczej, zarówno w fazie robót udostępniająco-przygotowawczych, jak i eksploatacyjnych. Odstawa urobku z przodków realizowana jest przy pomocy maszyn ładująco-odstawczych i wozów odstawczych. Główny transport poziomy odbywa się poprzez  przenośniki taśmowe.

Fot. Transport urobku

Fot. Transport urobku

 
Geologia
Obszar górniczy kopalni „Rudna” znajduje się w centralnej części złoża rud miedzi na monoklinie przedsudeckiej. Złoże obejmuje bilansowo okruszcowaną strefę w obrębie trzech typów litologicznych skał: piaskowców czerwonego spągowca, łupków dolnocechsztyńskich i dolomitów.
Eksploatowane złoże charakteryzuje się bardzo zróżnicowanymi warunkami tektonicznymi i zmiennością miąższości, wahającą się w granicach 0,5-20 m. Prawie połowa złoża eksploatowanego przez ZG „Rudna” należy do klasy miąższości od 5 do 10 m. Ponad 20% to złoże bardzo grube, o miąższości przekraczającej 10 m.

Fot. Transport urobku taśmociągiem

 Fot. Transport urobku taśmociągiem


 

Wyniki produkcyjne (dane za rok 2012)
Dobowe wydobycie ZG „Rudna” wynosi około 39 810  t rudy, roczne sięga 12 362 mln t. Zawartość miedzi w rudzie w wynosi 1,80 %, srebra - 51 g/t.

 


Osiągnięcia

 • W 2005 r. „Rudna” jako pierwsza kopalnia w Polsce zastosowała w górnictwie podziemnym napięcie rzędu 10 KV, co dało zwiększenie możliwości przesyłowych energii elektrycznej.

   

 • W marcu 2007 r. oddany został do ruchu pierwszy w historii KGHM Polska Miedź S.A. system klimatyzacji centralnej na potrzeby górnictwa dołowego. To pierwsza ze stacji wybudowanych w KGHM Polska Miedź S.A. w ramach programu klimatyzacji złoża „głębokiego”. Jego powierzchniowa stacja klimatyzacyjna o mocy chłodniczej 16,7 MV jest rozbudowywana. Docelowo osiągnie moc 22,9 MV.

   

 • W 2011 r. uruchomiony został projekt Rudna 1200, którego celem jest rozwinięcie eksploatacji dwóch oddziałów górniczych do roku 2016 poniżej tej głębokości.

   

 • W trosce o bezpieczeństwo załogi w 2012 r. uruchomiono nowoczesną centralę telefoniczną opartą na serwerach komputerowych i światłowodach. Po raz pierwszy w górnictwie podziemnym w Polsce część modułów centrali zainstalowana została pod ziemią.

Certyfikaty

 • Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy – nadany przez Główny Instytut Górnictwa w 2004 r.
 • Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy w zakresie górnictwa rud miedzi – nadany przez TÜV NORD Polska w listopadzie 2008 r. i wznowiony w 2011 r.


  na górę

Notowania

2015-01-30
KGHM105,35 PLN
WIG202341,00
Ag1597,00 USc/troz
2015-01-29
Cu5390,50 USD/t
Cu 3M5369,00 USD/t